Privacy verklaring

De Doorzetters zijn een vereniging met als doel: De deelneming van tijdelijke of permanent gehandicapten aan sport- , spel- en ontspanningsbijeenkomsten te stimuleren—om op die wijze hun spiergebruik en algemene lichamelijke conditie te verbeteren en/of op peil te houden, de contacten met andere te bevorderen alsmede voor hen een prettige en nuttige vrijetijdsbesteding te creëren.

Wat zijn persoonsgegevens:
Gegevens waarmee u direct of indirect geïdentificeerd kan worden als persoon.
Denk hierbij aan zaken zoals naam, geboortedatum, woonadres, Email, gezondheid, bankrekeningnummer, gebruik van foto’s.

Gebruik van persoonsgegevens:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van onze verenigingsactiviteiten, het innen van de contributie, het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen van de jaarvergaderingen of bijzondere activiteiten.
Wij gebruiken uw gezondheid gegevens/medicijngebruik om u verantwoord te kunnen begeleiden tijdens de door ons georganiseerde activiteiten en/ of bij calamiteiten de juiste beslissingen te kunnen nemen.
Medische gegevens worden beveiligd opgeslagen en alleen beschikbaar gesteld aan de coördinatoren van de betreffende activiteiten. De coördinator kan indien nodig de medische gegevens koppelen aan de betreffende persoon. Deze gegevens zijn niet voor anderen dan de coördinator beschikbaar, waardoor wij de mogelijkheid tot misbruik tot een minimum beperken. Een coördinator krijgt alleen de beschikking over de leden- en medische informatie van die leden die binnen zijn/haar activiteit actief zijn.

Website:
Onze website is enkel informatief, op deze website worden ook verslagen/foto’s van activiteiten van onze vereniging geplaatst. Indien in deze verslagen namen en/of foto’s voorkomen betreft dit namen en/of foto’s van leden die middels het inschrijfformulier toestemming gegeven hebben voor het gebruik van deze gegevens.
Indien een lid/leden verzoeken om gegevens waarin zij herkenbaar zijn van de website te verwijderen kunnen zij hiervoor een verzoek indienen bij de webmaster die deze gegevens dan binnen 2 werkweken van de website verwijderd.

Ledenorgaan (de Doorzetter):
Onze ledenorgaan is enkel informatief, in dit ledenorgaan worden ook verslagen/foto’s van activiteiten van onze vereniging geplaatst. Indien in deze verslagen namen en/of foto’s voorkomen betreft dit namen en/of foto’s van leden die middels het inschrijfformulier toestemming gegeven hebben voor het gebruik van deze gegevens.

Perspublicaties:
Onze afdeling PR maakt met enige regelmaat verslagen van de activiteiten van onze vereniging. Deze verslagen met foto’s worden aangeboden aan de lokale kranten. Indien in deze verslagen namen en/of foto’s voorkomen betreft dit namen en/of foto’s van leden die middels het inschrijfformulier toestemming gegeven hebben voor het gebruik van deze gegevens.

Informatie delen:
Wij delen geen persoonsgegevens met andere partijen. Wij onthullen alleen uw persoonsgegevens aan overheden indien dit wordt geëist door de wet en/of noodzakelijk is voor toekenning van subsidies.

Minderjarig/handelingsonbekwaam of onbevoegd.
Wij verwerken geen persoonsgegevens voor personen onder de 16 jaar, handelingsonbevoegde en/of handelingsonbekwame personen zonder uitdrukkelijke toestemming van de ouders voogd, bewindvoerder of curator.

Medische gegevens
Als u voorafgaande uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze gegevens t.b.v. de veiligheid van leden en/of vrijwilligers te mogen gebruiken worden deze beveiligd opgeslagen. Dit maakt het voor buitenstaanders onmogelijk (oneigenlijk) gebruik van deze informatie te kunnen maken.

Beveiliging
Wij stellen veel belang aan het beveiligen van gegevens. We hanteren een gepast beveiligingsniveau en hebben daarvoor elektronische en administratieve procedures geïmplementeerd.   Dit om te voorkomen dat de gegevens die we verzamelen al dan niet opzettelijk dan wel onwettelijk gewijzigd, vernietigd dan wel verloren gaan. Mochten er ondanks al deze maatregelen alsnog data uitlekken, dan wel gewijzigd of verwijderd worden zullen we dit melden bij de Nederlandse autoriteit bescherming persoonsgegevens en betrokkenen direct op de hoogte stellen.

Bewaartermijn:
Wij bewaren uw gegevens voor de termijn dat u lid bent van onze vereniging. Na het beëindigen van uw lidmaatschap en het voldaan hebben aan al uw verplichtingen, bewaren wij enkel de gegevens die voor statistische zaken van belang zijn. Alle overige gegevens (zoals medische gegevens en bankgegevens zullen direct verwijderd worden).

Uw Rechten:
U heeft recht op:
het intrekken van uw toestemming tot opslag/gebruik van (een deel) van de opgeslagen gegevens voor zover dit het uitoefenen van de taken als vereniging niet belemmert,
recht op correctie van de gegevens,
recht op beperking van de gegevens,
recht op toegang, U mag van ons informatie vragen betreffende de door ons opgeslagen persoonlijke gegevens van uzelf,
recht om gegevens te laten wissen, voor zover dit het uitoefenen van de taken als vereniging niet belemmert,
recht om bezwaar te maken,
recht om een klacht in te dienen bij toezichthoudende autoriteit.

Wij proberen uw verzoek binnen 30 dagen in te willigen. Deze periode kan indien nodig worden verlengd.

Verzoeken tot inzien, wijzigen, verwijderen van gegevens kunt U ten alle tijden indienen bij onze ledenadministratie.